2010-2013

Projektnamnet ”Agunnaryds Attraktiva Pärlband” syftar på att våra vattenvägar är som röd tråd med attraktioner – pärlor.

Syftet är att stimulera landsbygden särskilt med tonvikt på ekonomisk utveckling, där nya och säkrande av befintliga arbetstillfällen är viktiga. Men stimulans kan också ges till förbättring av allmänna levnadsvillkor, som är viktiga faktorer för att skapa positiva stämningar och ökad livsvilja i glesbygden och därmed större dragningskraft för besökare och nyetablering av fastboende.

Projektbeskrivningar är basen för beslut om projektstöd, där anslaget kan täcka direkta kostnader och där den lokala motprestationen är lokalt ideellt arbete. Titeln på vårt stora utvecklingsprojekt syftar på våra värdefulla miljöer – särskilt de som finns längs våra sjöar och vattendrag – och de besöksmål som kan förädlas och marknadsföras.

På så sätt förbättrar vi möjligheterna att överleva men framför allt utvecklas som en attraktiv socken. Projektet följer en godkänd plan och är uppdelat i sju aktivitetsområden med fördelat ansvar för genomförandet. Projektet avrapporteras tredje kvartalet 2013 och mer än 7000 ideella timmar har registrerats. Projektets detaljer framgår av beskrivning, som kan hämtas på www.leaderlinne.se.

Badplatsen Stockaland upprustas

Badplatsen vid Agunnarydssjön har omvandlats till en attraktiv bad- och mötesplats. Stranden har maskinellt och manuellt röjts och sanerats från döda träd varefter sand har grävts fram och fördelats på badplatsen samt kompletterats med ditlevererad sand. Gräs har såtts och båtisättningsplats arrangeras. Ideella gemensamma krafter har därefter upprustat badhytterna samt uteduschen, lagt ut bryggorna, ordnat grillplats, sittplatser samt skyltning till stranden. En smålandsgärdsgård har byggts upp som ett lära-projekt med deltagande av ortens ungdomar, som därmed fick en inblick i gamla tiders tekniker. Elljusspåret längs motionsslingan mellan samhället och badplatsen har äntligen färdigställts efter ett tiotal års väntan. Den närbelägna naturcampingen ”Geten” har röjts och kompletterats med elanslutning.

Företagarskola – Entreprenör med kompetens

En företagarskolan har med ett 15-tal deltagare genomförts under ett antal kvällar med ALMI Företagspartner som kursledning. Denna har i huvudsak omfattat momenten: Affärsidé, marknadsföring, kalkylering och budgetering, företagets juridik och administration. Genom att olika erfarenheter var samlade i gruppen har givande diskussioner förts.

Centrum för turistservice

Agunnaryds lanthandel är det naturliga navet för kommersiell turistservice. Våren 2013 har lanthandeln café byggts ut och kan ta emot busslaster av besökare. Kanotuthyrning hanteras här och kompletterande service håller på att växa fram.

Marknadsföring

Löpande har vårt projektarbete presenterats i vår månatliga bygdetidning Agunnaryds Allehanda. Som marknadsföringskanaler använder vi Agunnaryds hemsida www.agunnaryd.se som kompletterats med www.visitagunnaryd.se, som kommer att kräva mycket underhåll även efter projekttiden.

Rastplatser etableras och uppgraderas

Utefter kanotleden har tre rastplatser med basservice för naturcamping samt två andra rastplatser förbättrats. Naturmiljön får inte försämras, varför rastplatserna är viktiga. Övernattningar skall betalas av besökarna med ”Campingcheck”, som säljs i Lanthandeln och tillfaller campingvärden.

En helt ny rastplats har etablerats nära naturreservatet på ön Marsholm i Möckeln. Anslutningsväg samt stenpir som båthamn och båtiläggningsplats har arrangerats. Ett högkvalitativt vindskydd har timrats och försetts med grästak. Andra trivselåtgärder har ordnats. Rastplatsen Marsholm ligger inom några minuters promenad från Marsholms gård, där ett gårdsmuseum har upprättats.

Lära om – Lära av Lära ut Agunnaryd

Gamla tider har mycket att lära oss. Detta har tagits upp i projektet genom utbildningsarrangemang med kulturprofil från historiska föredrag till praktiskt byggande av smålandsgärdsgård med yngre och äldre deltagare. Den största publikdragaren med över 200 personer var Agunnaryds Antikrunda på Marsholms gårdsmuseum.

Utbud av besöksmål

Att lyfta fram våra kvaliteter och attraktioner samt göra information tillgänglig är en viktig del av projektets målsättning. Kulturhistoriska mål har beskrivits av Hembygdsföreningen och finns tillgängliga bl.a. på www.agunnaryd.se samt i boken ”Folket i de små stugorna i Agunnaryd” utgiven 2013 samt Agunnaryds Rike-domar med klassificerade besöksmål.

Naturupplevelsepaket har formulerats och beskrivs bl.a. i denna publikation. Släktskapsguidning med konsulting för ”sök dina rötter” bjuds ut av olika lokala experter.

Genom IKEAs ökande intresse för grundarens uppväxt har Agunnarydsgillen blivit en stor framgång. Dessa hålls främst i Bygdegården, som därmed också fått en betydande upprustning, och innefattar även berättelser om miljön i dåtid och nutid som format Ingvar Kamprad.

Övrigt

Vid sidan av detta projekt har sex kanoter samt en fiskebåt anskaffats för uthyrning. Kanotaktiviteten ökar när Lilla Helge å blivit rensad och vi dessutom ordnat kanotuthyrning från Lanthandeln, vilket ökar risker för påverkan på naturmiljön.