Under många år har Agunnaryd gjort sig känt för en speciell gemenskap och vilja till ideellt arbete för bygdens bästa – för dess attraktion och utveckling. Med den pågående inflyttning till städerna hotas glesbygdens liv på många håll. Vi försöker sedan länge motverka sådant genom utvecklingsprojekt inom många olika delar av aktuellt landsbygdsliv. Att arbeta ideellt tillsammans och uppnå mål för bygdens bästa är det bästa gemenskapen, som håller en bygd tillsammans!

Under 15 år har befolkningskurvan varit fallande beroende på att det sällan byggs nytt, en del bostadshus konverteras till fritidshus och familjemedlemmar blir färre; fler ensamhushåll uppstår. Detta ställer önskemål om nybyggnation, då inga bostäder finns lediga. Vid sidan om fortsatta ideella utvecklingsprojekt som visar en livaktig bygd behöver vi fler bostäder och en ökande befolkning att säkra vår lokala service såsom skola och affär.

Som milstolpar de senaste årtiondena i Agunnaryds utveckling kan nämnas följande:

 

  • Sockenrådets bildande på mitten av 1980-talet då krafterna samlades. Då organiserades t ex en egen bostadsrättsförening med 29 bostäder – den kanske viktigaste faktorn för Agunnaryds överlevnad och utveckling -, kooperativ förskola, Informationsprojekt med datautbildningar med egen sockendator, sockeninformationscentral med turistskyltning, Agunnaryds fantastiska Kolarvecka som ett av de populäraste sommarevenemangen i Sydsverige, starta-eget-utbildning, drev fram eget postnummer etc
  • Regelbunden utgivning av Agunnaryds egen bygdetidning ”Agunnaryds Allehanda” i nuvarande form med 24 sidor i fyrfärgstryck elva nummer om året. Denna gör mycket för informationsspridning, sammanhållning samt stolthet för all verksamhet i Agunnaryd
  • Lanthandelsfastighetens uppbyggande 2005 med mycket omfattande ideellt arbete med 7400 registrerade timmar samt bildande av ekonomisk förening som ägare. Då kom också Ingvar Kamprad med oss och utmanade och stödde oss i projektet och närmade sig starkt oss Agunnarydsbor.
  • Ett flertal utvecklingsprojekt med finansiering genom LEADER har administreras av LEADER LINNÉ i vårt område – den aktuella formen av landsbygdsstöd med EU-medel. Vår egen motprestation tillförs genom vårt arbete med registrerade ideella timmar inom projekten. Bland projekten kan nämnas vårt breda projekt med ekonomisk utveckling, turist och utbildningsfokus “Agunnaryds Attraktiva Pärlband”, som redovisas här nedan och som krävde c:a 7000 ideella arbetstimmar att genomföra. Som andra projekt kan nämnas “Nya bostäder för seniorer” en förstudie med SPF som huvudman. “Närvärme i Agunnaryds samhälle med vedbränsle” förstudie,
  • Stark närvaro av Ingvar Kamprad, som fortlöpande är intresserad av den bygd han växte upp i, där han uppskattar livskraft samt initiativ och kraft att genomföra förbättringar.  2011 bildade Ingvar Agunnarydsstiftelsen som förvaltas av en styrelse och där kapitalets avkastning tillförs olika insatser och aktiviteter – ofta i föreningsregi – för vår bygds utveckling.

I detta sammanhang har också IKEAs organisation aktualiserat Agunnaryd som besöksmål för att visa på sina rötter. Detta ger fortlöpande stora möjligheter för vår lokala besöksnäring.