Sedan 1996 har Agunnaryd hållit sig med en egen månadstidning, Agunnaryds Allehanda, som tidigare var känd som ”Kolbulletinen”. Varje månad har agunnarydsborna och andra intresserade av vårt bygdeliv kunnat ta del av vad som kommer att hända i Agunnaryd, vad som hänt nyligen samt historiskt material från bygden. Under alla år har vår tidning , i regel med 24 sidor, delats ut gratis till alla bofasta – 275 hushåll –  i vår socken. Vår tidning når också andra intresserade genom våra 400 utsocknes prenumeranter. ”Allehandan” vill återspegla bygdens liv och utveckling och syftar till allmän marknadsföring samt att öka samhörighetskänslan i Agunnaryd. Agunnaryds Allehanda har förstås varit synnerligen viktig för bygdens sammanhållning, och det gäller nu att andra metoder aktiveras för att Agunnaryd inte skall tappa personlighet och bli som andra svagt levande glesbygdsorter.

En informell och ideellt arbetande grupp har sett till att tidningen blivit utgiven och fylld med reportage, planer och rapporter från utvecklingsprojekt, historiskt material, evenemangsannonser, evenemangskalender och annat, som redaktionen bedömt vara läsvärt. Resultatet av denna tidningsproduktion har fått stor uppmärksamhet, som hållit redaktionen motiverad. Det är näst intill samma personer för 17 år sedan, men redaktionen har snarare tappat medarbetare än fått in nya. Med utbildningar, erfarenhet samt digitala verktyg, rutiner och ansvarsfördelning har tidningen kunnat produceras rationellt med ett rimligt professionellt resultat. Inför årsskiftet 2018/2019 känner redaktionen att kommit man till vägs ände och har beslutat upphöra.

Den månatliga upplagan har varit 900 ex och tidningarna har då nått agunnarydsborna direkt, samt de prenumererande läsarna inom och utom landet. Vid ett par omfattande lokala utvecklingsprojekt har Agunnaryds Allehanda deltagit aktivt och då gett ut en upplaga på 17 000 ex respektive 7 000 exemplar. I övrigt har vi aldrig sökt eller fått några offentliga bidrag, men väl Ljungbys kulturpris.

Prenumerationskostnaden har med 150 kr/år varit oförändrad de senaste 17 åren. Dessutom har våra sponsorer, företag med koppling till bygden, fått exemplar till sin personal. Sponsorerna som redovisats med sina loggor på tidningens baksida har stått för 70% av den årliga kostnaden, som varit c:a 200 000 kr. Privatpersoner och föreningar har fått annonsera gratis. I övrigt har vi undvikit annonser för att inte ta plats för det redaktionella materialet. Här vill redaktionen uppmärksamma våra sponsorer med ett stort tack för positiv inställning och generositet. Det har inte varit svårt att be dessa företag samt våra föreningar om fortsatt förtroende.

Allt redaktionellt arbete har varit ideellt och lokal distribution har gjorts billigt med privatbil. Portot har stigit kraftigt under utgivningstiden, medan tryckkostnaden hållits konstant. Vi har genom alla dessa år haft ett fantastiskt bra samarbete med vårt tryckeri JOMA Grafisk Produktion i Ljungby.

Arkiv med alla utgivna tidningar är sedan våren 2018 tillgängligt med bläddringsbara tidningar, som också har sökfunktion på namn, rubriker, bildtexter etc inom varje årgång.

I framtiden kommer alltså Allehanda som informationskälla inte att finnas, och det blir mycket viktigare att annonseringar fungerar på internet. Den Kalender, som funnits på Agunnaryds hemsida blir så mycket viktigare för annonseringar av evenemang.

För att få in en påannonsering i Agunnaryds Kalender sänd mail med informationen till evenemang@agunnaryd.se Detta bevakas av någon i redaktionen och läggs ut i Kalendern.

Föreningarna ansvarar då i ännu större utsträckning för sin egen publicering i Kalendern av sina evenemang. Personer med programansvar i sin förening kan få inloggningsuppgifter för att själv lägga in evenemanget i Kalendern.

Vår informella redaktionsgrupp har regelbundet bidragit med texter och bilder. Många andra bidrar också med enskilda artiklar och bilder. Debattartikel underskriven med eget namn har tagits in under rubriken ”Debatt och Insändare”.

Agunnaryd har levande hemsidor www.agunnaryd.se och www.visitagunnaryd.se
Efter tidningens nedläggning är det redaktionens starka förhoppning att en ny yngre grupp går in i ansvarsuppgifter för att hålla kvar Agunnaryd på kartan genom att underhålla och förnya informationen på nätet.

Dilemmat är dock, att det fortfarande finns åtskilliga agunnarydsbor, som inte använder internet och därför inte heller kan följa aktuella händelser. Anslagstavlan vid Agunnaryds lanthandel kommer därför att få ökad betydelse.

Kostnader bestående av avgifter till webbhotell samt domännamnen kommer tills vidare att bekostas ur Agunnaryds Allehandas kvarvarande kassa.

Kontaktpersoner Agunnaryds Allehanda

Ansvarig utgivare, kassör
Inger Johansson
0372-650 51, 070 286 5541
inger@agunnaryd.se

Redaktionssamordnare
Krister Lindkvist  
0708 356 910
krister@agunnaryd.se

Hembygdsredaktör:
Gunvor Karlsson
0372 133 62, 070 391 3362
gunvor@agunnaryd.se

Ingvar Kamprad om Agunnaryd och dess månadstidning

Agunnaryds Allehanda Det goda föredömet

”Det är bara genomförandet som räknas”. Det uttrycket myntade jag för ett 50-tal år sedan och det har varit min egen ledstjärna i alla år.

Världen är full av välmenande pratare av alla slag – alltifrån mäktiga organisationer till välbetalda konsulter. Men till slut är det de många människorna som får betala räkningen. Jag känner stor stolthet över att min gamla kära hemby Agunnaryd satt genomförandet i centrum och visar världen vad dess 600 entusiastiska och kompetenta invånare tillsammans kan åstadkomma.

I bygdetidningen Agunnaryds Allehanda finns ofta exempel på Agunnaryds livskraft och attraktion. Det finns en framåtanda och många är de aktiviteter, som bygdens folk visar sig kunna åstadkomma för att skapa och underhålla en levande bygd.

Rikt föreningsliv med många aktiviteter och de mångas arbete för bygdens utveckling läser du om också i detta nummer. Du som tror på en levande landsbygd finner i Agunnaryd och i denna tidning exempel och goda föredömen. Besök vår bygd och bilda dig en egen uppfattning om trivsel och framåtanda.

Värt att notera är de omfattande insatser som agunnarydsborna gjort och gör för att dela med sig av bygdens kvaliteter och så skapa fler arbetstillfällen i bygden genom besöksnäringen. Vår småländska hembygd, som kan uppfattas exotisk för tillresande har en stark dragningskraft på oss alla.